Geschiedenis

DSC2946De muurschildering uit 1897 van de Deventer kunstschilder Engelbartus Bokhorst is een pakkend beeld van  onze Sociëteit. Exact op de huidige plek van ons monumentale gebouw stond destijds het Stadswijnhuis De Steerne. Dit was in de middeleeuwen dé ontmoetingsplek van de stadsbestuurders en haar burgers. Hier werden de hoogwaardigheidsbekleders en de adel uit binnen- en buitenland ontvangen. Handelslieden sloten hier hun koopaktes en zakelijke overeenkomsten. In dit hart van de Deventer Hanzestad speelden handel en wandel, onderwijs en geestelijk leven zich af. Rechts op de muurschildering zijn de daken van de Grote of Lebuïnuskerk nog zichtbaar. De drie houten huizen, die in de ronding van het achterschip tegen de korenomvang van de kerk waren aangebouwd, zijn in 1854 gesloopt.

Het is niet bekend wanneer het Stadswijnhuis De Steerne is  gebouwd. De kelders zijn gelukkig bewaard gebleven en dateren uit omstreeks 1337. De oorspronkelijke functie van deze kelders was wijnopslag; dit is nog zichtbaar bij voorbeeld door de ingebouwde flessennissen. Veel later werd hier in 1909 de eerste kegelbaan aangelegd.

In 1836 werd De Steerne gesloopt om plaats te maken voor het Athenaeum Illustre.

kaart 2Op 8 september 1854 tekenden 62 notabelen een verklaring, waarin hun intentie ter oprichting van ‘eene’ sociëteit vastgelegd was.

“De ondergeteekenden, verbinden zich voor den tijd van een jaar tegen contributie van f 4,-, voorlopig eene sociëteit te willen houden ten huize van den kastelein Boer aan den Brink. Zoodra deze lijst door 50 persoonen is onderteekend, wordt het gezelschap als geconstitueerd beschouwd en zal men alsdan tot eene verdere organisatie overgaan. Deze sociëteit zal een aanvang nemen op 1 november aanstaande. Deventer den 8 September 1854.”

Hiermee was de oprichting van Sociëteit De Hereeniging een feit.

DSC0175In 1873 komt, door een driehoeksruil tussen de Gemeente Deventer, de Schouwburg Vereniging en Sociëteit de Hereeniging het Athenaeumpand aan de Grote Poot in eigendom van de Hereeniging. De prachtige kelder met de booggewelven werd door Bokhorst in 1903 geheel voorzien van unieke beschilderingen. Zo zien we  op de menukaart van toen nog een heerlijk broodje met gemengde haring voor 0,25 cent en spiegeleieren voor 0,50 cent. Stel u voor om daar een overheerlijke fles Margaux bij te drinken voor f 1,40. Loop maar eens rond en ontdek hier de fraaiste gedichten en afbeeldingen in de wondere wereld van Bokhorst.

Nu, 160 jaar later, is het elitaire karakter van weleer geheel verdwenen. Was de Sociëteit ooit een gesloten mannenbolwerk,  sinds 1996 zijn ook dames  zeer welkom. Ruim 500 leden geven kleur aan een bruisend sociëteitsleven. Beide kegelbanen worden intensief gebruikt. De historische portrettengalerij geeft een kleurrijk beeld van de vele kegelclubs van vroeger en nu. Biljartclubs beoefenen hun sport op drie biljarts in de grote biljartzaal. Het onvolprezen Groot Hereenigingskoor zingt met regelmaat de sterren van de hemel. Daarnaast is er alle ruimte voor eigen initiatief en het organiseren van speciale bijeenkomsten, voordrachten, optredens, cultuurgeschiedenis, etc. Altijd zijn er wel dames of heren gezellig aan het bridgen, biljarten, kegelen, schaken, klaverjassen, Mahjongen of in een discussiegroep aan de borrel.